Thursday, 09/07/2020 - 23:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Hồ Văn Viện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0975123219
  • Email:
   vienhv.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0977595585
  • Email:
   chinv.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   0975468876
  • Email:
   huannn@thanhhoa.edu.vn
 • Mai Bá Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0914.325.167
  • Email:
   maibanamngoc@gmail.com
 • Trần Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912.395.468
  • Email:
   binhtv.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0968.363.439
  • Email:
   huyennt.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Hà Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944.595.258
  • Email:
   thuyhl.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949.021.459
  • Email:
   tuannd.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Vinh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   09125073277
  • Email:
   longtv.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918660365
  • Email:
   diepnt.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0963408888
  • Email:
   phongnh.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Hắc Xuân Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914869188
  • Email:
   phuochx.gdth@thanhhoa.edu.vn