Friday, 21/09/2018 - 18:23|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Nguyễn Thị Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918660365
  • Email:
   diepnt.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0963408888
  • Email:
   phongnh.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Hắc Xuân Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914869188
  • Email:
   phuochx.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982758527
  • Email:
   thangnv.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Vinh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   09125073277
  • Email:
   longtv.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Trần Đức Khoản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0983772356
  • Email:
   khoantd.gdcn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912601289
  • Email:
   sonnx.gdcn@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0936286666
  • Email:
   tamtv.gdcn@thanhhoa.edu.vn