Friday, 25/09/2020 - 09:31|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Nguyễn Trung Thực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947251868
  • Email:
   thucnt.cttt@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên chính
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0911191272
  • Email:
   sonla.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Tuấn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913721558
  • Email:
   hungnt.cttt@thanhhoa.edu.vn
 • Hà Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0948605705
  • Email:
   daohta.cttt@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Ngọc Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949336880
  • Email:
   quetn.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Hồ Văn Viện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0975123219
  • Email:
   vienhv.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0977595585
  • Email:
   chinv.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   0975468876
  • Email:
   huannn@thanhhoa.edu.vn
 • Mai Bá Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0914.325.167
  • Email:
   maibanamngoc@gmail.com
 • Trần Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912.395.468
  • Email:
   binhtv.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0968.363.439
  • Email:
   huyennt.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949.021.459
  • Email:
   tuannd.cdn@thanhhoa.edu.vn