Tuesday, 09/03/2021 - 10:21|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Trần Văn Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912054501
  • Email:
   thuctv.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Mai Bá Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0914.325.167
  • Email:
   maibanamngoc@gmail.com
 • Trần Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912.395.468
  • Email:
   binhtv.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0968.363.439
  • Email:
   huyennt.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949.021.459
  • Email:
   tuannd.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Trương Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915.772.858
  • Email:
   hanhtt.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01662.908.089
  • Email:
   sonntx.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 293 053
  • Email:
   dungltk.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Thúy Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 126 685
  • Email:
   hoadtt.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Mai Công Mãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949.142.688
  • Email:
   manmc.gdrth@thanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Văn Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912.035.692
  • Email:
   giaohv.gdrth@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Trọng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0904.625.757
  • Email:
   namtt.gdrth@thanhhoa.edu.vn