Friday, 10/07/2020 - 01:11|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc sở
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912 987 739
  • Email:
   hangpt.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Trần Văn Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc sở
  • Điện thoại:
   0903 464 595
  • Email:
   hoatv.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Văn Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc sở
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0916 259 888
  • Email:
   hoalv.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Văn Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc sở
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912 276 373
  • Email:
   hoangvanthi@thanhhoa.edu.vn