Tuesday, 09/03/2021 - 12:02|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Trần Văn Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912054501
  • Email:
   thuctv.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Tạ Hồng Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0913113568
  • Email:
   luuth.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Dĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0986930803
  • Email:
   dinhnv.bgd@thanhhoa.edu.vn