Monday, 10/12/2018 - 18:18|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Mai Bá Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0914.325.167
  • Email:
   maibanamngoc@gmail.com
 • Trần Văn Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912.395.468
  • Email:
   binhtv.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0968.363.439
  • Email:
   huyennt.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Hà Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944.595.258
  • Email:
   thuyhl.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949.021.459
  • Email:
   tuannd.cdn@thanhhoa.edu.vn