Sunday, 29/03/2020 - 00:18|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Nguyễn Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983 474 668
  • Email:
   dungnn.pc@thanhhoa.edu.vn
 • Tào Thành Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913 030 548
  • Email:
   duoctt.pc@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 871 181
  • Email:
   huylq.pc@thanhhoa.edu.vn
 • Bùi Trí Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 789 986
  • Email:
   thucbt.pc@thanhhoa.edu.vn
 • Ứng Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0973 737 398
  • Email:
   phuongut.pc@thanhhoa.edu.vn