Tuesday, 16/07/2019 - 17:01|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Trần Đức Khoản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0983772356
  • Email:
   khoantd.gdcn@thanhhoa.edu.vn
 • Lương Đức Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0904 240 147
  • Email:
   hanhld.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Lý Đình Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0904 319 858
  • Email:
   thinhld.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Hồng Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912 369 636
  • Email:
   quanlh.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982 488 242
  • Email:
   huonglt.gdtx@thanhhoa.edu.vn