Friday, 20/05/2022 - 18:54|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hà
Chuyên viên Lê Thị Hà
Giới tính Nữ
Điện thoại 0902192866
Email halt.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách