Wednesday, 19/02/2020 - 04:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Lê Văn Cương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912.275.300
  • Email:
   cuonglv.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Bá Hiệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0976.664.868
  • Email:
   hieunb.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Sỹ Kiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912.107.328
  • Email:
   kiemls.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Hữu Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 135 212
  • Email:
   nghiath.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Trương Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 019 474
  • Email:
   anhtv.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Bùi Văn ất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0986 966 776
  • Email:
   atbv.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   090 444 6789
  • Email:
   phungnv.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thế Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 293 588
  • Email:
   longnt.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917 418 559
  • Email:
   hiennt.khtc@thanhhoa.edu.vn