Saturday, 17/11/2018 - 05:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Trịnh Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0936286666
  • Email:
   tamtv.gdcn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912601289
  • Email:
   sonnx.gdcn@thanhhoa.edu.vn
 • Trần Đức Khoản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0983772356
  • Email:
   khoantd.gdcn@thanhhoa.edu.vn