Wednesday, 25/05/2022 - 20:19|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Bình
Chuyên viên Hoàng Thị Bình
Giới tính Nữ
Trình độ thạc sĩ
Điện thoại 0904 888 716
Email binhht.tccb@thanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách