Monday, 23/09/2019 - 05:22|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Lê Văn Nguồn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0912 276 590
  • Email:
   nguonlv.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Huy Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913 009 609
  • Email:
   khoanh.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Khắc Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Điện thoại:
   0984825491
  • Email:
   vinhlk.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Điện thoại:
   0984 091 323
  • Email:
   hoinv.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Sĩ Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915 392 500
  • Email:
   hails.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Hà Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945 264 684
  • Email:
   huonght.tt@thanhhoa.edu.vn