Monday, 23/09/2019 - 05:54|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Trịnh Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0972397068
  • Email:
   tamtv.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Vũ Mỹ Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914 536 566
  • Email:
   longvm.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Vũ Nguyên Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0903 219 863
  • Email:
   hoangvn.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912 369 891
  • Email:
   tuantv.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0913 345 788
  • Email:
   tuanna.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Th Thanh Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0916 446 468
  • Email:
   thuyntt.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912 275 092
  • Email:
   tuannn.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Như Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0888 534 191
  • Email:
   queln.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949 337 800
  • Email:
   thinnt.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Vũ Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0912 275 227
  • Email:
   nhanvt.vp@thanhhoa.edu.vn