Wednesday, 27/03/2019 - 09:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 68 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường trung học phổ thông) Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực