Sunday, 20/01/2019 - 14:01|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 75 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Phê duyệt liên kết giáo dục Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục phổ thông, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực
Xin học lại trường khác đối với học sinh THPT Chủ tịch UBND tỉnh

Sở GD&ĐT (Trường THPT)

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo Đã có hiệu lực