Wednesday, 26/01/2022 - 21:49|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328

Trường TH Thiết Ống, Bá Thước, ngôi trường Chuẩn quốc gia Mức độ 2, đẹp nhất, nhì tỉnh Thanh Hóa