Tuesday, 17/05/2022 - 18:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đấu giá tài sản thanh lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 420/QĐ-SGDĐT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thanh Hóa, ngày  29 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để bán đấu giá

tài sản thanh lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao tài sản cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý sử dụng;

Căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 2005016/CT-TPV của Công ty Cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong – Chi nhánh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Ban thanh lý tài sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản thanh lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa là: 80.885.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn đồng).

Lô tài sản thanh lý gồm có: Máy dao xén giấy, máy in Komory S26, Máy ổn áp: Model ST – 25K, Máy phơi bản, Điều hòa, Máy in Komory S226, Máy photocopy Ricoh Aficio MP 7500.

 (có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao cho Ban thanh lý tài sản phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính của Sở có trách nhiệm tham mưu thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản theo quy định.

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các Ông (Bà): Trưởng ban thanh lý tài sản, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;

- Ban GĐ Sở GD&ĐT;

- Cổng thông tin điện tử

Quốc gia về đấu giá TS;

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu: VT, KHTC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hằng


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết