Tuesday, 17/05/2022 - 18:53|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO THANH HÓA
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhìn lại việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông năm học 2018 - 2019

NHÌN LẠI VIỆC BỒI  DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ

CHO TỔ TRƯỞNG, KHỐI TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2018 - 2019

---------------------------------------

 

             Thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục đến năm 2020 (Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 20/10/2010); Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Ngày 16/01/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định phê duyệt kế hoạch và ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông (Quyết định số 40/QĐ-SGD&ĐT).

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh đã phối hợp với phòng GDTrH của Sở và các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, TP trong tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho đội ngũ tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường TH, THCS, THPT và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.

Để đánh giá khách quan những kết quả đã thực hiện nhiệm vụ, làm tiền đề cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Ngành, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Thanh Hóa, Trung tâm GDTX tỉnh báo cáo một số nội dung sau:

1. Đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ

1.1. Công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ

            Với mục đích giúp cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông hiểu, nắm vững vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn, hiểu được các phương pháp và cách thức quản lý tổ chuyên môn, đồng thời vận dụng kiến thức và kỹ năng quản lý tổ chuyên môn vào thực tiễn quản lý tổ chuyên môn, Trung tâm GDTX tỉnh đã chủ động tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho tổ trưởng tổ chuyên môn các trường phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

                Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số: 40/QĐ-SGD&ĐT, về việc phê duyệt kế hoạch và ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông. Theo đó, Sở GD&ĐT giao Trung tâm GDTX tỉnh chủ trì, phối hợp với phòng GDTrH và các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, TP, các trường THPT và trực thuộc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng, khối trưởng  chuyên môn trường phổ thông trong tỉnh.

     Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung cần bồi dưỡng cho đội ngũ tổ trưởng, khối trưởng  chuyên môn trường phổ thông, Giám đốc Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh tiến hành xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết và bộ tài liệu học tập gửi các Phòng chức năng cơ quan Sở (Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục chuyên nghiệp, Giáo dục thường xuyên) để tham gia ý kiến, điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp và sát với yêu cầu, nhiệm vụ của các giáo viên làm nhiệm vụ tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn.

Sở GD&ĐT giao cho Trung tâm GDTX tỉnh phối hợp với Phòng GDTrH  và 27  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn các trường học theo từng thời điểm, thời gian phù hợp, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra.

Đối tượng bồi dưỡng: 100% tổ trưởng, khối trưởng  chuyên môn trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trong tỉnh.

1.2. Nội dung bồi dưỡng

Với yêu cầu nhằm giúp người tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn thực hiện đúng các nguyên tắc, các quy định của các cấp quản lý, đồng thời vận dụng linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong trường học; Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng với các nội dung cơ bản theo hướng đảm bảo tính mở, cập nhật, thể hiện rõ định hướng vận dụng vào thực tiễn quản lý tổ chuyên môn ở cơ sở, lưu ý cập nhật thông tin, những văn bản mới của Đảng, Nhà nước, của Ngành…về thực hiện các nhiệm vụ của người tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn. Các nội dung bồi dưỡng được thiết kế, giảng dạy theo hướng phát triển năng lực người học, giảm tối đa các nội dung mang tính hàn lâm, học thuật. Nội dung bồi dưỡng cho tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn tập trung vào 5 chuyên đề sau:

- Chuyên đề 1:  Tổng quan về Thanh Hóa,Tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh; Tổng quan về Giáo dục Thanh Hóa; vai trò của Ngành Giáo dục trong phát triển KT-XH của tỉnh; Những vấn đề trọng tâm trong thực hiện đổi căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

     - Chuyên đề 2: Những vấn đề chung trong quản lí của Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn  trường Phổ thông. Sau khi tiếp thu chuyên đề, học viên hiểu được một số khái niệm: Lãnh đạo, quản lý, quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường; Hiểu được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của tổ chuyên môn và tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông; Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông theo quy định hiện hành. Từ đó ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trong trường phổ thông, chủ động tích cực học tập để thực hiện tốt vai trò của mình trong điều hành hoạt động tổ chuyên môn đạt hiệu quả.

- Chuyên đề 3: Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn với công tác quản lí hoạt động dạy- học ở trường phổ thông. Sau khi tiếp thu chuyên đề, học viên hiểu được các yêu cầu của dạy học và quản lý hoạt động dạy học, xác định nội dung cơ bản và cách thức quản lý hoạt động dạy học của tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trong trường phổ thông. Có kỹ năng quản lý các hoạt động dạy học của tổ chuyên môn trong trường phổ thông. Từ đó chủ động, tích cực trong quản lý các hoạt động dạy học của tổ chuyên môn ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

     - Chuyên đề 4: Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông với nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Sau khi tiếp thu chuyên đề, học viên nắm được vị trí vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp, cách thức bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên của TTCM, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông theo quy định hiện hành; có kỹ năng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, kỹ năng kiểm tra đánh giá giáo viên sau bồi dưỡng, biết tạo động lực phát triển chuyên môn cho giáo viên trong tổ. Từ đó thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình trong công tác quản lý tổ chuyên môn nhằm thực hiện tốt vai trò của TTCM, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông.

           - Chuyên đề 5: Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông với nhiệm vụ đánh giá, xếp loại giáo viên. Sau khi tiếp thu chuyên đề, học viên hiểu rõ mục đích, nội dung và quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trường phổ thông; Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn có kỹ năng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xếp loại giáo viên trong tổ. Từ đó ý thức rõ trách nhiệm, quyền hạn của mình để chủ động học tập, nhằm thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động của tổ chuyên môn đạt hiệu quả.

Trong quá trình học tập, bồi dưỡng, học viên phải thực hiện 01 bài viết thu hoạch kết thúc chương trình làm cơ sở cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn.

          2. Kết quả đã thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Sở:

2.1. Về việc phối hợp giữa Trung tâm GDTX tỉnh với các đơn vị.

Thực hiện Quyết định số: 40/QĐ- SGD&ĐT về việc phê duyệt kế hoạch và ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng chuyên môn các trường phổ thông ngày 16/01/2018 ; Phòng GDTrH đã tham mưu ban hành văn bản số: 1779/SGDĐT- GDTrH, ngày 25/7/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho tổ trưởng chuyên môn các trường THPT và các Trung tâm GDNN-GDTX (đợt 1) gửi Hiệu trưởng trường THPT và trực thuộc, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX và văn bản số: 2201/SGDĐT- GDTrH, ngày 12/9/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn các trường TH và THCS năm học 2018-2019 gửi Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố.

Triển khai Quyết định và các văn bản của Giám đốc Sở, Trung tâm GDTX tỉnh đã ban hành các văn bản số 159/TTGDTXT-BD ngày 26/7/2018 và văn bản số 196/TTGDTXT-BD ngày 12/9/2018 gửi Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, Tp để phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn các trường TH và THCS năm học 2018-2019.

Với thời gian tiến hành bồi dưỡng một năm, một tháng (từ tháng 5 năm 2018, đến tháng 5 năm 2019), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở GD&ĐT, toàn bộ kế hoạch bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn trường phổ thông đã được thực hiện với sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm giữa Trung tâm GDTX tỉnh với Phòng GDTrH và các Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố trong tỉnh.    

Trung tâm GDTX tỉnh đã chủ động phối hợp với Phòng GDTrH – Sở GD&ĐT để triển khai việc bồi dưỡng cho tổ trưởng tổ chuyên môn các  trường THPT và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện thị, thành phố vào hè năm 2018 tại Trung tâm.

Các đợt tập trung học tại Trung tâm GDTX tỉnh: Tổng 1.212 học viên

  - Đợt 1 từ ngày 02/8/2018 đến ngày 04/8/2018 có 581 học viên tham gia

  - Đợt 2 từ ngày 08/8/2018 đến ngày 10/8//2018   có 252 học viên tham gia

 - Đợt 3 từ ngày 14/8/2018 đến ngày 16/8/2018   có 233học viên tham gia

 - Đợt 4 từ ngày 21/8/2018 đến ngày 23/8/2018   có 146 học viên tham gia

Qua đợt bồi dưỡng này, Trung tâm và phòng GDTrH đã có sơ kết báo cáo Giám đốc Sở để chuẩn bị cho triển khai đến các trường Tiểu học, THCS tại các huyện, thị xã, thành phố; Từ kết quả bồi dưỡng cho Tổ trưởng chuyên môn trường THPT và trung tâm GDNN-GDTX cho thấy qua mỗi đợt học, Tổ trưởng chuyên đã được tiếp thu những kiến thức tổng quan về Thanh Hóa, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến tháng 8/2018, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hết năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong  giai đoạn 2018-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020); thành tự và vai trò của ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; được nghiên cứu các chuyên đề về quản lý như tổng quan về lãnh đạo, quản lý, quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người Tổ trưởng chuyên môn; nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy – học; nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên; nhiệm vụ đánh giá, xếp loại giáo viên. Đặc biệt là các Tổ trưởng chuyên môn được nghe trực tiếp kinh nghiệm làm tổ trưởng, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng các trường THPT đạt chuẩn quốc gia, THPT Chuyên Lam Sơn trao đổi; được nghiên cứu những vấn đề mới, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018-2019 do lãnh đạo Phòng GDTrH trực tiếp trình bầy; được thảo luận nhóm, tổ; các giảng viên đã tăng cường tương tác với người học trong giờ học thông qua các tình huống quản lý ở tổ chuyên môn. Kết thúc mỗi đợt học, lãnh đạo Phòng GDTrH và lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh còn dành thời gian để trao đổi, đối thoại với người học, một mặt là để tiếp thu ý kiến góp ý của người học về chương trình, nội dung, phương thức tổ chức lớp bồi dưỡng, mặt khác chính là giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác quản lý tổ chuyên môn tại các nhà trường. Cuối khóa bồi dưỡng mỗi học viên đã thực hiện bài kiểm tra để hội đồng chuyên môn chấm và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông làm cơ sở cho Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm chức danh Tổ trưởng chuyên môn cho từng học viên.

Nhiều đồng chí có thâm niên làm tổ trưởng chuyên môn ở các trường THPT như : THPT Bỉm Sơn, Chuyên Lam Sơn, Hàm Rồng, Quảng Xương 1, Lương Đắc Bằng, Lê Lợi… đã tâm sự và ghi nhận những kiến thức được bồi dưỡng là rất bổ ích, thiết thực; cách thức tổ chức khoa học, bài bản và rất hiệu quả; sự chuẩn bị bài giảng và trình bầy tại lớp của các giảng viên có chất lượng, nắm vững kiến thức cho nên đã giúp học viên sâu chuổi những nội dung công việc, những hoạt động của người tổ trưởng ở trường phổ thông thành hệ thống logic, thành nội dung từng chuyên đề rất khoa học, thiết thực.

Lãnh đạo Phòng GDTrH đã nói: “ Giám đốc Sở giao niệm vụ này cho phòng GDTrH và Trung tâm GDTX tỉnh là hoàn toàn yên tâm, vì các đồng chí có kinh nghiệm tổ chức, quản lý lớp, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có sự linh hoạt trong công việc, đặc biệt là rất nhiệt tình, tận tâm với công việc với một ý thức và tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Đặc biệt là trong thời gian khai mạc lớp đợt 1vào ngày 2/8/2018  tại Trung tâm GDTX Thanh Hóa đã có các đoàn công các của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDTX các tỉnh Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thành phố Hải Phòng đến dự, trao đổi kinh nghiệm và phương thức tổ chức loại hình bồi dưỡng này. Các Đoàn đã ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Phòng GDTrH của Sở với Trung tâm GDTX tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, khung chương trình, nội dung từng chuyên đề, cách thức tổ chức từng lớp học…rất khoa học và có chất lượng cao.Ghi nhận sự đổi thay rất lớn của Trung tâm GDTX tỉnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm, sự nồng ấm trong giao tiếp với học viên từ người làm bảo vệ an ninh trật tự đến các giảng viên, lãnh đạo của Trung tâm; thực sự đến với Trung tâm là đến với môi trường học tập thân thiện, an toàn và hiệu quả.

Sau khi báo cáo Giám đốc Sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho Tổ trưởng chuyên môn các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã thành phố theo tinh thần văn bản số: 1779/SGDĐT- GDTrH, ngày 25/7/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho tổ trưởng chuyên môn các trường THPT và các Trung tâm GDNN-GDTX (đợt 1); Giám đốc Sở đã đồng ý cho phép tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn các trường Tiểu học, THCS tại các huyện, thị xã, thành phố (văn bản số: 2201/SGDĐT- GDTrH, ngày 12/9/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí cho tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn các trường TH và THCS năm học 2018-2019 gửi Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố).

Triển khai văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tại các huyện, thị xã, TP, Trung tâm GDTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các Phòng GD&ĐT để triển khai việc bồi dưỡng cho các tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn các trường TH, THCS. Trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã nhận được sự cộng đồng trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, về nhân sự trực tiếp tham gia quản lý lớp để cùng cán bộ, giáo viên của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ.

Nhìn chung, các đơn vị đã huy động tối đa đội ngũ tổ trưởng, khối trưởng tham gia bồi dưỡng, một số đơn vị còn huy động các đội ngũ Phó hiệu trưởng tham dự để kịp thời cập nhật những kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo của các trường học (huyện Lang Chánh). Một số huyện còn huy động các đồng chí tổ phó, khối trưởng tham dự để bổ sung kiến thức, kỹ năng, cộng đồng trách nhiệm với các đồng chí tổ trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý tổ chuyên môn đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, còn có Phòng GD&ĐT còn chưa nhận thấy được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cho đội ngũ tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn nên chưa tích cực phối hợp với Trung tâm. Trung tâm phải đấu mối nhiều lần mới tiến hành tổ chức được; một số Phòng GD&ĐT chuẩn bị cơ sở vật chất chưa đảm bảo: phòng học nhỏ không tương xứng với số lượng học viên, máy chiếu phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên chưa đảm bảo tiêu chuẩn; việc tham gia quản lý lớp chưa hiệu quả, …

2.2. Về đội ngũ giáo viên giảng dạy

Trung tâm đã lựa chọn đội ngũ giáo viên đã và đang trực tiếp làm nhiệm vụ bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà. Trung tâm đã tổ chức thẩm định giờ dạy của giáo viên 2 vòng: vòng 1 được tiến hành ở các nhóm biên soạn, vòng 2 do Hội đồng Khoa học Trung tâm tổ chức. Qua thẩm định đã giúp cho giáo viên nâng cao được năng lực giảng dạy.

 Giáo viên được giao nhiệm vụ giảng dạy các chuyên đề đã có sự nghiên cứu nghiêm túc trong việc biên soạn nội dung chuyên đề, đã cập nhật các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành liên quan đến nội dung bài giảng, đã có sự nghiên cứu thực tế quản lý của các tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như nội dung mà tổ trưởng có nhu cầu cần bồi dưỡng. Giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng là những người nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong giáo dục, nắm vững vị trí, vai trò của giáo dục trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay; nhận thức được tầm quan trọng của các nguyên tắc, quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Qua đó giúp học viên nhận thức sâu sắc và vận dụng trong hoạt động quản lý nhằm phát huy tinh thần dân chủ, tính chủ động sáng tạo của đội ngũ CBGV, đồng thời cũng đảm bảo sự nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của người tổ trưởng tổ chuyên môn.  

         Với quan điểm lấy người học làm trung tâm, bồi dưỡng những nội dung người học cần chứ không phải bồi dưỡng những gì giáo viên có, các giáo viên lên lớp đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực với người học để trao đổi, thảo luận. Đa số giáo viên đã thực hiện hiệu quả việc đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực người học, trong thời gian lên lớp giáo viên đã đưa ra nhiều vấn đề để người học được thảo luận, trao đổi. Ngoài ra giáo viên còn hướng người học tập trung nhiều vào những tình huống thực tế, từ đó vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng để giải quyết.

         Việc tương tác giữa giáo viên và học viên được sử dụng hiệu quả trong quá trình bồi dưỡng, điều đó đã giúp cho học viên chiếm lĩnh nội dung kiến thức một cách chủ động, giúp cho giáo viên có sự liên hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện bài giảng của mình.

          Học viên và các Phòng GD&ĐT, các trường THPT và các Trung tâm GDTX các huyện, thị, thành phố  đã có sự hài lòng, sự tin tưởng và có sự phản hồi tích cực về tinh thần trách nhiệm, về năng lực giảng dạy cũng như giao tiếp của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy.

2.3. Về kết quả tham gia bồi dưỡng của học viên

Học viên là những tổ trưởng tổ chuyên môn, vừa tham gia giảng dạy vừa đang thực hiện nhiệm vụ quản lý tổ chuyên môn tại các nhà trường. Khi tham gia bồi dưỡng có thể vận dụng lý luận vào thực tiễn và ngược lại từ kinh nghiệm trong thực tiễn công tác để bổ sung và hoàn thiện lý luận.

Đa số học viên đã có ý thức tham gia học tập, bồi dưỡng rất tốt. Các học viên coi đây là một cơ hội để bổ sung vào hành trang quản lý của người tổ trưởng tổ chuyên môn, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình hiệu quả hơn. Vì vậy, các buổi học tập trên lớp trở thành các buổi trao đổi, thảo luận sôi nổi giúp giúp cho người học chiếm lĩnh kiến thức đạt hiệu quả cao.

Mặc dù vừa tham gia học tập, bồi dưỡng, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị giao cho, song vượt lên trên tất cả là sự cố gắng khắc phục khó khăn để cùng một lúc hoàn thành 2 nhiệm vụ được giao, điều đó đã khẳng định ý chí và sự quyết tâm của tất cả thành viên tham gia chương trình bồi dưỡng.

Đa số học viên sau khóa bồi dưỡng đều nhận thức rõ vai trò của người tổ trưởng tổ chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nhằm xây dựng và phát triển nhà trường. Học viên thể hiện rõ tư duy nhận diện và phân tích vấn đề để tìm cách giải quyết phù hợp với thực tiễn luôn thay đổi hiện nay. Nhiều học viên đã chủ động tìm hướng đi đúng đắn cho sự phát triển tổ chuyên môn, đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chuyên môn theo định hướng, kế hoạch của nhà trường. Nội dung chương trình phù hợp, bổ ích, rất cần thiết cho người Tổ trưởng chuyên môn, việc tổ chức, quản lý lớp rất khoa học, bài bản và sinh động; giảng viên nhiệt tình, trách nhiệm và có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, khả năng sư phạm tốt; chất lượng và hiệu quả đợt bồi dưỡng đã tạo được dấu ấn, niềm tin trong đội ngũ làm Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông nói riêng và sẽ lan tỏa trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, lan tỏa trong xã hội về một môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện và có tính xã hội hóa cao.

          Tuy vây, trong quá trình bồi dưỡng một số học viên  tuổi cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khả năng nắm bắt kịp thời cái mới trong điều kiện có nhiều thay đổi hiện nay bị hạn chế. Một số học viên chưa quan tâm và coi trọng đúng mức việc học tập, bồi dưỡng theo quy định cũng như công tác tự học, tự  bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ cho bản thân, tự bằng lòng với những kết quả đạt được, không có ý chí và khát vọng phấn đấu vươn lên để trở thành người tổ trưởng giỏi – một yêu cầu khách quan trong quản lý nói chung và quản lý tổ chuyên môn nói riêng hiện nay.   

2.4. Số lượng Tổ tưởng, khối trưởng chuyên môn đã qua bồi dưỡng:

2.4.1. Tổ trưởng Tổ chuyên môn trường THPT và Trung tâm GDTX

Tổng số: 04 đợt. Số học viên: 1212 người

2.4.2. Tổ trưởng, Khối trưởng chuyên môn các trường TH, THCS

STT

HUYỆN, THỊ, TP

TỔNG SỐ

SỐ HỌC VIÊN

GHI CHÚ

TIỂU HỌC

THCS

1

Triệu Sơn

145

72

73

 

2

Bá Thước

110

61

49

 

3

Thường Xuân

126

53

73

 

4

Cẩm Thủy

83

39

44

 

5

Hoằng Hóa

181

92

89

 

6

Nông Cống

137

71

66

 

7

Như Xuân

158

83

75

 

8

Nga Sơn, Bỉm Sơn

181

96

85

Ghép huyện

9

TP Thanh Hóa

329

188

141

 

10

Thọ Xuân

284

200

84

 

11

Ngọc Lặc

106

58

48

 

12

Tĩnh Gia

156

86

70

 

13

Mường Lát

72

46

26

 

14

Đông Sơn

55

27

28

 

15

Như Thanh

72

40

32

 

16

Thiệu Hóa

112

56

56

 

17

Hà Trung

105

56

49

 

18

Vĩnh Lộc

135

62

73

 

19

Lang Chánh

134

64

70

 

20

Quan Hóa

102

59

43

 

21

Quan Sơn

110

57

53

 

22

TP Sầm Sơn

72

47

25

 

23

Thạch Thành

240

124

116

 

24

Yên Định

180

125

55

 

25

Hậu Lộc

132

76

56

 

26

Quãng Xương

120

62

58

 

Cộng

Toàn tỉnh

3.627

2.000

1.627

 

                                     Cộng: 4.839 Người

          3. Một số ý kiến đề xuất và khuyến nghị

Từ thực tiễn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnh có những ý kiến đề xuất và khuyến nghị như sau:

- UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như các Sở, ban ngành trong tỉnh cần kiên trì mục tiêu “Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trước hết là chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lí trường học” đúng theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; về việc “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục”;  đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ CBQL nhà trường nói chung và đội nũ tổ trưởng tổ chuyên môn nói riêng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 29/NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp BCH TƯ Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Sở GD&ĐT cần xây dựng chuẩn tổ trưởng tổ chuyên môn; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá một cách nghiêm túc kết quả làm việc của TTTCM. Sử dụng kết quả đánh giá tổ trưởng tổ chuyên môn về các mặt như: phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực quản lý tổ chuyên môn để đánh giá, xếp loại viên chức, xem xét quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh quản lý nhà trường.

- Có chế độ ưu đãi và chính sách thu hút đối với những tổ trưởng tổ chuyên môn giỏi, đang công tác ở những trường thuộc vùng khó khăn, những trường yếu kém, đang làm tổ trưởng tại các trường hạng I có số lượng giáo viên, học sinh đông nhằm khuyến khích động viên để thúc đẩy việc quản lý tốt các tổ chuyên môn tại các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong tỉnh.

        - Xây dựng nội dung chương trình và tổ chức tập huấn một số chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho tổ trưởng tổ chuyên môn các cấp, bậc học, trong đó cần cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước, của từng địa phương, cập nhật những văn bản, những quy định mới nhất về giáo dục và đào tạo, ứng dụng CNTT trong quản lý… (mỗi năm khoảng 15 tiết).

Công tác bồi dưỡng tổ trưởng tổ chuyên môn do Sở GD&ĐT chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh phối hợp với các phòng chức năng của Sở và Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố trong tỉnh được tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra đã giúp cho năng lực của đội ngũ tổ trưởng tổ chuyên môn được nâng lên rõ rệt, các đồng chí tổ trưởng tổ chuyên môn đã vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng lĩnh hội được từ chương trình bồi dưỡng vào thực tiễn quản lý tổ chuyên môn của mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.

          Cũng qua công tác này, tổ trưởng tổ chuyên môn các nhà trường trong tỉnh sẽ tự nhìn nhận đánh giá lại năng lực của chính mình, để từ đó không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, tự phấn đấu vươn lên để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của người tổ trưởng tổ chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở mỗi nhà trường, góp phần vào sự thành công của giáo dục Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.

          Việc tổng kết công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho Tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn các trường học là tiền đề cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên làm chủ nhiệm lớp trong trường phổ thông mà Giám đốc Sở đã Quyết định ban hành nội dung chương trình, phê duyệt kế hoạch thực hiện từ hè năm 2019 trở đi tại Quyết định số 675/QĐ-SGD&ĐT ngày 11/6/2019.

                                               

                                   TRUNG TÂM GDTX TỈNH THANH HÓA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết