Saturday, 10/12/2022 - 03:12|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Đỗ Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0919686646
  • Email:
   cuongdv.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0968.363.439
  • Email:
   huyennt.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Đức Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0949.021.459
  • Email:
   tuannd.cdn@thanhhoa.edu.vn
 • Trương Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915.772.858
  • Email:
   hanhtt.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01662.908.089
  • Email:
   sonntx.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 293 053
  • Email:
   dungltk.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Thúy Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 126 685
  • Email:
   hoadtt.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Mai Công Mãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949.142.688
  • Email:
   manmc.gdrth@thanhhoa.edu.vn
 • Phạm Anh Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912133135
  • Email:
   giangpa.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Hữu Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 135 212
  • Email:
   nghiath.khtc@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Trọng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0904.625.757
  • Email:
   namtt.gdrth@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0972397068
  • Email:
   tamtv.vp@thanhhoa.edu.vn