Saturday, 10/12/2022 - 01:48|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Trần Văn Thức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   02373.852.328
  • Email:
   thuctv.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Tạ Hồng Lựu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0913113568
  • Email:
   luuth.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Dĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0986930803
  • Email:
   dinhnv.bgd@thanhhoa.edu.vn
 • Bùi Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Sở
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0982133672
  • Email:
   thanhbt.bgd@thanhhoa.edu.vn