Wednesday, 27/10/2021 - 02:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Nguyễn Ngọc Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0919.057.609
  • Email:
   thanhnn.tccb@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Tuấn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913721558
  • Email:
   hungnt.cttt@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 871 181
  • Email:
   huylq.pc@thanhhoa.edu.vn
 • Hà Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0948605705
  • Email:
   daohta.cttt@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Trung Thực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947251868
  • Email:
   thucnt.cttt@thanhhoa.edu.vn