Saturday, 10/12/2022 - 02:41|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Trịnh Văn Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0972397068
  • Email:
   tamtv.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Trần Đức Khoản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0983772356
  • Email:
   khoantd.gdcn@thanhhoa.edu.vn
 • Hồ Văn Viện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0975123219
  • Email:
   vienhv.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0982 488 242
  • Email:
   huonglt.gdtx@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0977595585
  • Email:
   chinv.gdtx@thanhhoa.edu.vn