Wednesday, 27/10/2021 - 00:43|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA - Điện thoại: 02373.852328
 • Trương Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915.772.858
  • Email:
   hanhtt.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01662.908.089
  • Email:
   sonntx.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 293 053
  • Email:
   dungltk.gdmn@thanhhoa.edu.vn
 • Đinh Thị Thúy Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 126 685
  • Email:
   hoadtt.gdmn@thanhhoa.edu.vn