Saturday, 10/12/2022 - 03:37|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Trịnh Vinh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915073277
  • Email:
   longtv.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Hắc Xuân Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914869188
  • Email:
   phuochx.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918660365
  • Email:
   diepnt.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Hồng Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0963408888
  • Email:
   phongnh.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912332066
  • Email:
   hanhlt.gdth@thanhhoa.edu.vn
 • Dương Thị Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0843992636
  • Email:
   tudtn.gdth@thanhhoa.edu.vn