Saturday, 10/12/2022 - 02:27|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Mai Công Mãn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949.142.688
  • Email:
   manmc.gdrth@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Trọng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0904.625.757
  • Email:
   namtt.gdrth@thanhhoa.edu.vn
 • Đỗ Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988 719 039
  • Email:
   huydx.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
 • Vũ Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0917 841 168
  • Email:
   yenvt.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
 • Bùi Văn Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983 138 636
  • Email:
   thaobv.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hồ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912 582 323
  • Email:
   honv.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thế Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0947 418 558
  • Email:
   haint.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0915 469 911
  • Email:
   tuln.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0902192866
  • Email:
   halt.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
 • Dương Đình Sĩ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912 980 656
  • Email:
   sidd.gdtrh@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0902899222
  • Email:
   phuongnt.gdtrh@thanhhoa.edu.vn