Saturday, 10/12/2022 - 01:43|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Hoàng Mạnh Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0913.349.164
  • Email:
   thanghm.ktdg@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Mạnh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912 812 522
  • Email:
   quanglm.ktdg@thanhhoa.edu.vn
 • Âu Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913 828 670
  • Email:
   tuanaa.ktdg@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Minh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948 426 339
  • Email:
   tannm.ktdg@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0915 871 181
  • Email:
   huylq.ktkd@thanhhoa.edu.vn
 • Võ Anh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0943 330 898
  • Email:
   minhva.ktdg@thanhhoa.edu.vn
 • Trần Mạnh Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0909898868
  • Email:
   tuongtm.ktkd@thanhhoa.edu.vn