Saturday, 10/12/2022 - 01:35|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Lê Văn Nguồn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912 276 590
  • Email:
   nguonlv.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Văn Đình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949.078.986
  • Email:
   dinhlv.tccb@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Kim Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912.238.287
  • Email:
   quylk.tccb@thanhhoa.edu.vn
 • Hoàng Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0904 888 716
  • Email:
   binhht.tccb@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983 442 993
  • Email:
   hailv.tccb@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Trung Thực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0947251868
  • Email:
   thucnt.tccb@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên Viên
  • Điện thoại:
   0975468876
  • Email:
   huannn@thanhhoa.edu.vn