Saturday, 10/12/2022 - 02:20|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Nguyễn Ngọc Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh Thanh tra
  • Điện thoại:
   0983 474 668
  • Email:
   dungnn.pc@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Sĩ Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915 392 500
  • Email:
   hails.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Hà Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0945 264 684
  • Email:
   huonght.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên chính
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0911191272
  • Email:
   sonla.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Ngọc Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thanh tra viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949336880
  • Email:
   quetn.tt@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Tuấn Hùng
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913721558
  • Email:
   hungnt.tt@thanhhoa.edu.vn