Saturday, 10/12/2022 - 01:26|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
 • Đỗ Văn Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0919686646
  • Email:
   cuongdv.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Trịnh Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912 369 891
  • Email:
   tuantv.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Ứng Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   0973 737 398
  • Email:
   phuongut.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912 275 092
  • Email:
   tuannn.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0949 337 800
  • Email:
   thinnt.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thành Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912797331
  • Email:
   namnt.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0909886119
  • Email:
   longnv.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0989847686
  • Email:
   hoalt.vp@thanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Văn Trình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0868195891
  • Email:
   trinhnv.vp@thanhhoa.edu.vn