1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

2. Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp

3. Trung tâm GDNN-GDTX Bá Thước

4. Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Thủy

5. Trung tâm GDNN-GDTX Đông Sơn

6. Trung tâm GDNN-GDTX  Hậu Lộc

7. Trung tâm GDNN-GDTX Hoằng Hoá

8. Trung tâm GDNN-GDTX Hà Trung

9. Trung tâm GDNN-GDTX Lang Chánh

10. Trung tâm GDNN-GDTX Mường Lát

11. Trung tâm GDNN-GDTX Ngọc Lặc

12. Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân

13. Trung tâm GDNN-GDTX Như Thanh

14. Trung tâm GDNN-GDTX Nông Cống

15. Trung tâm GDNN-GDTX Quan Hoá

16. Trung tâm GDNN-GDTX Quan Sơn

17. Trung tâm GDNN-GDTX Quảng Xương

18. Trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hoá

19. Trung tâm GDNN-GDTX Thọ Xuân

20. Trung tâm GDNN - GDTX Thường Xuân

21. Trung tâm GDNN-GDTX TP Thanh Hóa

22. Trung tâm GDNN-GDTX TP Sầm Sơn

23. Trung tâm GDNN-GDTX TX Nghi Sơn

24. Trung tâm GDNN-GDTX Triệu Sơn

25. Trung tâm GDNN - GDTX Vĩnh Lộc

26. Trung tâm GDNN-GDTX Yên Định

27. Trung cấp nghề Bỉm Sơn

28. Trung cấp nghề Nga Sơn

29. Trung cấp nghề Thạch Thành