Saturday, 10/12/2022 - 02:52|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

Lịch công tác Sở

Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Thời gian Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú